Introducing the Representatives and Ideas of Russian Neo-Kantianism in Poland (in Polish)

Barbara Czardybon, Władimir N. Biełow

About author

Barbara Czardybon, PhD
University of Zielona Gora
Department of Philosophy
71 A Wojska Polskiego Street
65–762 Zielona Gora

E-mail: basiaczardybon@interia.pl

About author

Vladimir N. Belov, Professor
Assistant Director for International Relations of the Sochi Institute of the Russian Peoples’ Friendship University
32 Kuibyshev Street
354348 Sochi
Russia

E-mail: belovvn@rambler.ru

Abstract


The article deals with the main tendencies in the studies of Russian neo-Kantianism in Poland. Although the number and quality of research in the history of Russian neo-Kantianism still cannot be equated with those of the history of German neo-Kantianism, the situation of these studies is constantly changing for the better. The authors mark  the undeniable progress in the studies of Russian neo-Kantianism in Poland in the recent years: there are monographs, articles, collections, research projects on particular thinkers or themes related to the history of Russian neo-Kantianism.

The authors consider A. Noras’s idea of the development of neo-Kantianism into post-neo-Kantianism rather heuristic. One of the main features of  this development is the ontologization of the cognitive process. This “ontological turn”, typical of Russian neo-Kantianism, in particular as represented by S. Hessen, V. Sesemann, B. Jakovenko, is, on the one hand, the hallmark of the entire Russian philosophy and, on the other, it brings together the philosophical efforts of Russian neo-Kantians and the conception of the author of the “new ontology” – N. Hartmann.


Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. Augustyn L. (2012), Wartość bytu. Ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej (Rozważania wokół filozofii Borysa Wyszesławcewa), [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 309–324.
 2. Bęben D. (2012), Kilka uwag o „Logosie”, czyli filozofia kultury jako filozofia pierwsza, „Folia Philosophica” 30: 285–302.
 3. Błędowska M., Wróbel A. (red.) (2013), Wokół idei pedagogicznych Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Bober I. (1990), Sergiusza Hessena próba przezwyciężenia relatywizmu w naukach o kulturze [w:] Z problematyki filozoficznej i ekonomicznej współczesności, C. Szczepańczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce: 7–33.
 5. Bohun M. (2012), Nowa ontologia czy „prywatna metafizyka”? Kilka uwag na marginesie „syntezy krytycznej” Fiodora Stiepuna, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 295–307.
 6. Bohun M. (2014), Śmiertelna cywilizacja. Katastroficzny antyokcydentalizm rosyjski i europejskie paradoksy, „Kultura i Wartości” 2 (10): 45–62.
 7. Borowicz-Sierocka B., Karkowski C. (1984), Neokantyzm, wyb. i tłum. B. Borowicz-Sierocka, C. Karkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, Wrocław.
 8. Cohen H. (2012), Kantowska teoria doświadczenia, tłum. A.J. Noras, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
 9. Czardybon B. (2009), Wiara w ujęciu Aleksandra I. Wwiedienskiego, „Logos i Ethos” 2 (27): 235–253.
 10. Czardybon B. (2010), Andrieja Biełego teoria symbolizmu jako światopoglądu, [w:] Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasów antycznych do współczesności, A. Borkowski, J. Urban (red.), „Colloquia Litteraria Sedlcensia. Studia Minora II”, Siedlce: 37–40.
 11. Czardybon B. (2010), Motywy neokantowskie w rosyjskim symbolizmie, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, K. Duda, T. Obolevitch (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków: 473–491.
 12. Czardybon B. (2011), Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka, „Filo-Sofija” 13–14 (2–3): 505–520.
 13. Czardybon B. (2011), Symbolizm jako modus cogitandi i modus vivendi. Pojęcie symbolu w myśli Andrzeja Biełego, „Przegląd Rusycystyczny” 135 (3): 47–61.
 14. Czardybon B. (2012), „Nowe ontologie”. Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji (10–11 stycznia 2012, Kraków, Uniwersytet Jagielloński). Sprawozdanie z konferencji, „Kultura i Wartości” (1): 129–137.
 15. Czardybon B. (2012), Primum esse, deinde cognoscere. Metafizyka poznania Nicolaia Hartmanna a ontologizm Siemiona L. Franka, „Ruch Filozoficzny” (3–4): 499–516.
 16. Czardybon B. (2012), Rosyjski wariant neokantyzmu i postneokantyzmu, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 237–257.
 17. Czardybon B. (2013), Filozofia Nicolaia Hartmanna a filozofia rosyjska – wybrane analogie, [w:] Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna (z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945), L. Kopciuch (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 235–252.
 18. Czardybon B. (2014), Sezeman Wasyl, [w:] Идеи в России – Idee w Rosji – Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 8, J. Dobieszewski (red.), Ibidem, Łódź: 380–385.
 19. Czardybon B. (2015), Hartmann Mikołaj, [w:] Идеи в России – Idee w Rosji – Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 9, J. Dobieszewski (red.), Ibidem, Łódź: 64–73.
 20. Czardybon B. (2015), Logizm (Logicyzm), [w:] Идеи в России – Idee w Rosji – Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 9, J. Dobieszewski (red.), Ibidem, Łódź: 166–171.
 21. Daniłkina N. (2012), Filozofia i metafizyka w rozumieniu Sergiusza Hessena, tłum. D. Wańczyk, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 275–285.
 22. Diec J. (1998), Koncepcja kultury Sergiusza Hessena, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” (43): 195–202.
 23. Folkierska A. (2005), Sergiusz Hessen: pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 24. Hartmann N. (2007), Zarys metafizyki poznania, tłum. E. Drzazgowska, P. Piszczatowski, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 25. Hessen S. (1956), Autobiografia. La pedagogia russa del XX secolo, [w:] I Problemi della Pedagogia, t. 17, L. Volpicelli (red.), Avio, Roma: 9–62.
 26. Hessen S. (1968), Studia z filozofii kultury, wyb. A. Walicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 27. Hessen S. (1973), Filozofia, kultura, wychowanie, wyb. i oprac. M. Hessenowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa.
 28. Hessen S. (1997), Podstawy pedagogiki, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 1, wyb. i oprac. W. Okoń, tłum. A. Zieleńczyk, Żak, Warszawa.
 29. Hessen S. (1997), Szkoła i demokracja na przełomie, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 2, wyb. i oprac. W. Okoń, tłum. A. Zieleńczyk, Żak, Warszawa.
 30. Hessen S. (1997), O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 3, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa.
 31. Hessen S. (1997), Struktura i treść szkoły współczesnej. Zarys dydaktyki ogólnej, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 4, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa.
 32. Hessen S. (1997), Moje życie, tłum. A. Kamiński, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 5, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa: 45–47.
 33. Hessen S. (1997), Pisma pomniejsze, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 5, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa.
 34. Hessen S. (2003), Państwo prawa i socjalizm, tłum. S. Mazurek, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 35. Kiejzik L., Uglik J. (red.) (2009), Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze, t. 1, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 36. Kiejzik L., Uglik J. (red.) (2012), Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze, t. 2, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.
 37. Kojkoł J. (2001), Kultura i wychowanie w filozoficznej wizji edukacji Sergiusza Hessena, [w:] Człowiek i kultury. Liber amicorum. Studia poświęcone profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi, Z. Stachowski (red.), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Religioznawczego i Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, Warszawa – Tyczyn: 85–98.
 38. Kojkoł J. (2001), Wartości a wychowanie w personalistycznej wizji edukacji Sergiusza Hessena, [w:] Elitaryzm. Mistrz w edukacji, M. Szczepańska (red.), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk: 19–29.
 39. Kojkoł J. (2009), Posthistoryczne traktowanie wartości: B. Nawroczyński – S. Hessen – H. Elzenberg, „Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Studia Aesthetica” 11: 124–142.
 40. Krasicki J. (2012), Bierdiajew i Kant, [w:] J. Krasicki, Bierdiajew i inni. W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 105–132.
 41. Krasicki J. (2012), Bierdiajew i neokantyzm, [w:] J. Krasicki, Bierdiajew i inni. W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 133–147.
 42. Krasicki J. (2012), „Filozoficzna donkichoteria”? Mikołaj Bierdiajew w poszukiwaniu ideału filozofii, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 37 (2): 39–57.
 43. Krasicki J. (2012), Mikołaj Bierdiajew a neokantyzm, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 223–236.
 44. Krijnen Ch., Noras A.J. (red.) (2012), Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg.
 45. Kubalica T. (2009), Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 46. Kubalica T. (2011), Wahrheit, Geltung und Wert. Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg.
 47. Kubalica T. (red.) (2013), Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg.
 48. Kubalica T. (2013), Wiedza w neokantyzmie, [w:] Wiedza, D. Leszczyński (red.), „Studia Systematica” 3: 89–107.
 49. Kubalica T. (2014), Johannes Volkelt und das Problem der Metaphysik, Königshausen & Neumann, Würzburg.
 50. Kubalica T. (2014), Władysław Tatarkiewicz und der Marburger Neukantianismus, [w:] Neukantianismus in Polen, T. Kubalica, S. Nachtsheim (red.), Königshausen & Neumann, Würzburg: 115–124.
 51. Kubalica T., Nachtsheim S. (red.) (2015), Neukantianismus in Polen, Königshausen & Neumann, Würzburg.
 52. Kucha R., Świderska M. (2013), Sergiusz Hessen (1887–1950) – as creative European educationalist with no homeland, „Journal of Intercultural Management” 4 (5): 81–92.
 53. Kuderowicz Z. (1969), Sergiusz Hessen a przełom antypozytywistyczny, „Studia Filozoficzne” 4: 161–164.
 54. Łosski M. (2000), Idealizm transcendentalno-logiczny w Rosji i jego krytyka. Włodzimierz Ern (1. Przedstawiciele idealizmu transcendentalno-logicznego), [w:] M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty: 357–365.
 55. Mazurek S. (2008), Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Wydawnixtwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 56. Mazurek S. (2012), Rosyjski renesans religijno-filozoficzny wobec filozofii Kanta, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 215–221.
 57. Miroshnychenko V. (2011), Na drodze do Bogoludzkiego uzasadnienia kultury: S. L. Frank a neokantyzm, tłum. B. Czardybon, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 77 (1): 63–80.
 58. Niżnikow S.A. (2004), O specyfice rosyjskiego neokantyzmu (uwagi o filozofii wiary A. I. Wwiedieńskiego), tłum. H. Rarot, [w:] Rosja – Wielki Nieznajomy. Wybór tekstów ze współczesnej filozofii i socjologii rosyjskiej, H. Rarot, J. Mizińska (red.), „Colloquia Communia” 2 (77): 29–39.
 59. Noras A.J. (2011), Kant a novokantovstvo – bádenská a marburská škola, tłum. E. Andreanský, V. Leško, P. Tholt, Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice.
 60. Noras A.J. (2012), Historia neokantyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 61. Noras A.J., Kubalica T. (red.) (2011), Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 62. Obolevitch T. (2007), Ontologizm, czyli Siemiona Franka polemika z pokantowskim epistemologizmem, „Roczniki Filozoficzne” 55 (2): 67–79.
 63. Obolevitch T. (2008), Animal symbolicum. Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa, [w:] W poszukiwaniu swoistości człowieka, G. Bugajak, J. Tomczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 141–157.
 64. Obolevitch T. (2008), Polemiczne wątki w filozofii wszechjedności Siemiona Franka, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 67 (3): 61–70.
 65. Obolevitch T. (2012), Animal symbolicum. Myśl Ernsta Cassirera i Aleksego Łosiewa, [w:] Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku, J. Uglik, E. Tacho-Godi, L. Kiejzik (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 406–418.
 66. Obolevitch T. (2012), Włodzimierza Sołowjowa i Aleksandra Wwiedienskiego spór o Spinozę, „Logos i Ethos” 1 (32): 233–240.
 67. Obolevitch T. (2012), W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 259–274.
 68. Paradowski R. (2011), Mikołaj Bierdiajew i Fiodor Stiepun o wolności. Wolność jako wierność [w:] R. Paradowski, Metafizyka i kultura. Repetycje kartezjańskie, CESLA, Warszawa: 319–326.
 69. Pluta A. (1992), Kultura i kształcenie. Próba kulturoznawczego odniesienia do koncepcji dydaktyki krytycznej Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
 70. Popowycz O. (2013), Ukraiński model kreatywności od Hryhoria Skoworody do Naziła Chamitowa (słowiańska tradycja) [w:] Aktualne problemy współczesnej nauki. Zbiór raportów naukowych. Materiały Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 28.06.2013–30.06.2013, Diamond trading tour, Warszawa: 60–65.
 71. Przebinda G. (1998), Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, „Slavia Orientalis” (3): 433–446.
 72. Przebinda G (2003), Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, [w:] G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków: 159–171.
 73. Przybycień K.K. (2007), Osobowość w koncepcji pedagogicznej Sergiusza Hessena, „Українська полоністика (Педагогічні дослідження)” (3–4): 83–95.
 74. Rotkiewicz H. (red.) (1997), Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Żak, Warszawa.
 75. Sołowjow W.S. (2012), Pojęcie Boga (w obronie filozofii Spinozy), tłum. zb., T. Obolevitch (red.), „Logos i Ethos” 18 (1): 203–231.
 76. Stiepun F. (1999), Życie a twórczość, tłum. W. Sawicki, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 77. Stiepun F. (2007), „Biesy” a rewolucja bolszewicka, tłum. R. Papieski, „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” 4 (4): 36–47.
 78. Stołowicz L. (2008), Prądy filozoficzne pierwszej połowy XX wieku. Neokantyzm rosyjski, [w:] L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, tłum. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk: 333–363.
 79. Styczyński M. (2004), Neokantysta Sergiusz Hessen, [w:] Między reformą a rewolucją. Rosyjska myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku, A. Ochotnicka, W. Rydzewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 127–140.
 80. Styczyński M. (2004), Sergei Hessen, neo-Kantian, „Studies in East European Thought” 56 (1): 55–71.
 81. Styczyński M. (2012), Neokantysta Sergiusz Hessen, [w:] M. Styczyński, Ratio a Λóγος: jedno czy dwoje? O filozofii rosyjskiej, sowietologii i o filozofii politycznej Andrzeja Walickiego. Zbiór rozpraw, Ibidem, Łódź: 85–98.
 82. Szczukin W. (2008), Метафизика ландшафта и цивилизация равнины (Федор Степун), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” (3): 145–162.
 83. Sztobryn S. (1994), Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 84. Sztobryn D., Sztobryn S. (1997), Transcendentalny empiryzm jako postać Hessenowskiego neokantyzmu, [w:] Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, H. Rotkiewicz (red.), Żak, Warszawa: 116–130.
 85. Szulakiewicz M. (2002), Mikołaj Bierdiajew jako krytyk filozofii transcendentalnej, [w:] Emigracja rosyjska. Losy i idee, R. Bäcker, Z. Karpus (red.), Ibidem, Łódź: 111–122.
 86. Szulakiewicz M. (2003), Mikołaj Bierdiajew i filozofia krytyczna, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” (3): 131–145.
 87. Święcicki z(e) Lwowa H., Czełpanow G. (1910), O rozumie zwierząt (rec.), „Przegląd Filozoficzny” (4): 520.
 88. Walicki A. (1973), Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 89. Walicki A. (1979), A history of Russian thought from the Enlightenment to Marxism, tłum. H. Andrews-Rusiecka, Stanford University Press, Stanford.
 90. Walicki A. (1980), A history of Russian thought from the Enlightenment to Marxism, tłum. H. Andrews-Rusiecka, Clarendon Press, Oxford.
 91. Walicki A. (1995), Sergiusz Hessen: synteza porewolucyjna, [w:] A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. Wybór pism, tłum. J. Stawiński, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: 419–478.
 92. Walicki A. (2005), Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 93. Walicki A. (2007), Mój łódzki Mistrz i pluralizm wartości, [w:] A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków: 219–232.
 94. Wieczorek Z. (2005), Filozofia wszechjedności Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 95. Witkowski L. (2001), Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie), Wit-Graf, Toruń.
 96. Wwiedienski A.I. (2009), O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy, cz. 1, tłum. T. Obolevitch, B. Czardybon, „Logos i Ethos” 2 (27): 197–234.
 97. Wwiedienski A.I. (2010), O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy, cz. 2, tłum. B. Czardybon, „Logos i Ethos” 1 (28): 179–204.
 98. Ziomek M. (2008), W poszukiwaniu kulturowej tożsamości – rosyjscy Europejczycy: Fiodor Stiepun i Gieorgij Fiedotow i czasopismo „Hовый град”, „Studenckie Zeszyty Naukowe (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe (W)Koło Rosji)” 4 (8): 40–48.
 99. Ziomek M. (2012), Neokantyzm Fiodora Stiepuna, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 287–294.
 100. Белов В.Н. (2012), Русское неокантианство: история и особенности развития, „Кантовский сборник” 1 (39): 27–39.
 101. Валицкий A. (1994), Послесловие к публикации „жизнеописания” С.И. Гессена, „Вопросы философии” (7–8): 182–187.
 102. Валицкий A. (1998), Сергей Гессен: философ в изгнании, [w:] С.И. Гессен, Избранные сочинения, (red.) А. Валицкий, Н. Чистякова, РОССПЭН, Москва: 3–28.
 103. Гессен С.И. (1994), Мое жизнеописание, „Вопросы философии” (7–8): 152–181.
 104. Гессен С.И. (1995), Мое жизнеописание, [w:] С.И. Гессен, Основы педагогики. Введение в прикладную философию, (red.) П. В. Алексеев, Школа-Пресс, Mосква: 412–447.
 105. Гессен С.И. (1998), Мое жизнеописание, [w:] С.И. Гессен, Избранные сочинения, (red.) А. Валицкий, Н. Чистякова, РОССПЭН, Москва: 723–782.
 106. Коген Г. (2012), Теория опыта Канта, tłum. В.Н. Белов, Академический проект, Москва.
 107. Кубалица Т. (2010), Относительная истинность теории отражения в интерпретации Генриха Риккерта, tłum. В. Прoхoрoв, В. Бeлoв, „Кантовский сборник” 2 (32): 69–79.
 108. Лосский Н.О. (1912), Логика проф. А. И. Введенского, Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К°, Москва.
 109. Маслин М.А. (2012), Анджей Валицкий. Интеллектуальный портрет польского историка русской философии, „Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета” 4 (8): 88–92.
 110. Оболевич Т. (2012), Спор Владимира Соловьева с Александром Введенским по поводу Спинозы, „Соловьевские исследования” (4): 38–45.
 111. Оболевич Т. (2014), От неокантианства к онтологизму, „Мысль” (16): 62–69.
 112. Оболевич Т. (2015), Степун Федор Августович, [w:] Новая Pоссийская энциклопедия, В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов (red.), t. 15 (2), Энциклопедия, Москва: 299–300.
 113. Оболевич Т. (2015b), Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927), „Философский журнал” (2): 128–145.
 114. Франк С.Л. (2013), Проблема реальности, tłum. Б. Чардыбон, В.С. Мирошниченко, „Философские науки” (4): 122–125.
 115. Щукин В.Г. (2009), Европейские ландшафты и цивилизация большой равнины (Ф. А. Степун), [w:] Россия: воображение пространства/пространствo воображения, И.И. Митин, Д.Н. Замятин (red.), Аграф, Москва: 378–397.
 116. Щукин В.Г. (2012), От метафизики ландшафта к феноменологии нации. Ф. А. Степун об особенностях русской культуры, [w:] Федор Августович Степун, В.К. Кантор (red.), РОССПЭН, Москва: 55–74.
 117. Чардыбон Б. (2011), А. Белый и неокантианство, [w:] Миры Андрея Белого, К. Ичин, М. Спивак (red.), Изд. филологического факультета в Белграде, Белград – Москва: 678–686.
 118. Чардыбон Б. (2014), Послесловие: Сергей Гессен в Польше до и после 2-й мировой войны, tłum. И.В. Обухова-Зелиньская, [w:] Русские евреи в Польше. Статьи, публикации, мемуары и эссе, К. Кикоин, И.В. Обухова-Зелиньская, М.А. Пархомовский (red.), Изд. Научно-исследовательского-центра „Русские евреи в зарубежье и Израиле”, Иерусалим: 233–256.
 119. Чардыбон Б. (2015), Философия Василия Сеземана и Марбургское неокантианство, „Кантовский сборник” (3): 66–85.
 120. Чардыбон Б., Мирошниченко В.С. (2013), О выступлении С. Л. Франка на втором польском философском съезде (Варшава, 1927), „Философские науки” (4): 120–122.
 121. Челпанов Г. (1907), Об уме животных, „Вопросы философии и психологии” (91): 45–75.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.52.2017.1056

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1056
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1056/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1056/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.