Gorgias' First Thesis. An Analysis (in Polish)

Main Article Content

Andrzej Nowakowski

Abstract

The proof of first thesis of Gorgias is an indirect deductive argument constructed by the multiple use of the modus tollens pattern. Those of its premises which are assumed without proofs are misleadingly similar to some logical or analytical truths. If they actually were such truths, some contradictions would have to appear in the proof. In the times of Gorgias the proof could be regarded as correct; the possibility of showing and clearly describing its defects emerged only after formal logic had been invented. Gorgias could announce his thesis seriously – as a thesis of extreme metaphysical nihilism – without being embarrassed. If the proof is a sophistry, then it is a masterpiece among sophistries, the most outstanding achievement of the sophists in this domain.
Author Biography

Andrzej Nowakowski, Department of Philosophy

Andrzej Nowakowski, dr hab.
Maria Curie-Skłodowska University
Department of Philosophy
pl. M.C. Skłodowskiej 4
Pl-20-031 Lublin
E-mail: andnow@bacon.umcs.lublin.pl

References

Barnes [1982] – J. Barnes, The Presocratic Philosophers, Routledge, London and New York 1982.

Barney [2006] – R. Barney, Gorgias of Leontini, [w:] Encyclopedia of Philosophy, t. IV, D.M. Borchert (red.), Thomson Gale, Detroit 2006, s. 162–164.

Bartnik [2001] – Cz. Bartnik, Historia filozofii, Gaudium, Lublin 2001.

Bett [2005] – Sextus Empiricus, Against the Logicians, tłum. R. Bett, Cambridge University Press, Cambridge 2005.

Blandzi [2012] – S. Blandzi, Gorgiasza meontologia vs. nihilizm, „Argument” (2) 2012, s. 245–263.

Copleston [1998] – F. Copleston, Historia filozofii, t. I, tłum. H. Bednarek, PAX, Warszawa 1998.

Dąmbska [1970] – Sekstus Empiryk, Przeciw logikom, tłum. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1970.

Diels, Kranz [1952] – H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1952.

Fuller [1966] – B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. I, tłum. Z. Glinka, PWN, Warszawa 1966.

Gajda [1989] – J. Gajda, Sofiści, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Gawroński [1990] – A. Gawroński, Kiedy „być” znaczy „istnieć?”, „Znak–Idee” (2) 1990, s. 3–18.

Gomperz [1920] – Th. Gomperz, Greek Thinkers. A History of Ancient Philosophy, t. I, John Murray, London 1920.

Kahn [1998] – Ch. Kahn, Gorgias, [w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, ver. 1.0, E. Craig (red.), London and New York 1998, s. 3218–3220.

Kahn [2008] – Ch. Kahn, Z powrotem do teorii czasownika „być” i pojęcia bytu, [w:] Ch. Kahn, Język i ontologia, tłum. B. Żukowski, Antyk, Kęty 2008, s. 81–113.

Kennedy [1972] – G. Kennedy, Gorgias' “On The Nonexistent Or On Nature”, [w:] The Older Sophists, R.K. Sprague (red.), University of South Carolina Press, Columbia 1972, s. 42–47.

Kerferd [1955] – G.B. Kerferd, Gorgias on nature or that which is not, „Phronesis” (1/1) 1955, s. 3–25.

Kerferd [1981] – G.B. Kerferd, The Sophistic Movement, Cambridge University Press, Cambridge 1981.

Kerferd [2005] – G.B. Kerferd, The Sophists, [w:] Routledge History of Philosophy, t. I, C.C.W. Taylor (red.), Routledge, London and New York 2005, s. 225–248.

Krokiewicz [1995] – A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Aletheia, Warszawa 1995.

Legowicz [1973] – J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1973.

McComiskey [1997] – B. McComiskey, Gorgias, “On Non-Existence”: Sextus Empiricus, “Against the Logicians” 1.65-87, Translated from the Greek Text in Herman Diels's “Die Fragmente der Vorsokratiker”, „Philosophy and Rhetoric” (30/1) 1997, s. 45–49.

Miłuńska [1991] – B. Miłuńska, Gorgiasz: O tym, co nie jest, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno–Społeczne. Filozofia” (12/228) 1991.

Mourelatos [1987] – A.P.D. Mourelatos, Gorgias on the Function of Language, „Philosophical Topics” (XV/2) 1987, s. 153–170.

Nerczuk [2004] – Z. Nerczuk, Traktat Gorgiasza „O niebycie” w parafrazie Sekstusa Empiryka [w:] Sapere aude, I. Mikołajczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 185–201.

Reale [1993] – G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, tłum. E.I. Zieliński, M. Podbielski, RW KUL, Lublin 1993.

Robinson [2003] – T.M. Robinson, Sofiści, [w:] Historia filozofii zachodniej, R.H. Popkin (red.), tłum. M. Kaczyński i inni, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 49–52.

Russell [2000] – B. Russell, Dzieje filozofii zachodu, tłum. T. Baszniak i inni, Aletheia, Warszawa 2000.

Schiappa [1997] – E. Schiappa, Interpreting Gorgias's ”Being” in “On Not-Being or On Nature”, „Philosophy and Rhetoric” (30/1) 1997, s. 13–30.

Świeżawski [2000] – S. Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa 2000.

Tatarkiewicz [1988] – W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa 1988.

Wesoły [1992] – M. Wesoły, „Argument własny” Gorgiasza, „Studia Metodologiczne” (27) 1994, s. 267–297.

Wiśniewski [2002] – R. Wiśniewski, Sofiści, [w:] W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 32–38.

Wojtysiak [2005] – J. Wojtysiak, O słowie „być”, TN KUL, Lublin 2005.

Wolniewicz [1977] – B. Wolniewicz, Semantyka Fregego, [w:] G. Frege, Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1977, s. VII–XXXII.

Woodruff [1999] – P. Woodruff, Rhetoric and Relativism: Protagoras and Gorgias, [w:] The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, A.A. Long (red.), Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 290–310.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
NOWAKOWSKI, A. Gorgias’ First Thesis. An Analysis (in Polish). Diametros, n. 48, p. 71-88, 29 jun. 2016.
Section
Articles