Szawarski, Z. (2004) “Bioethics and metaphysics”, Diametros, 0(2), pp. 212-221. doi: 10.13153/diam.2.2004.65.