Malczewski, J. (2004) “Francis Bacon: euthanasia or palliative care?”, Diametros, 0(2), pp. 74-81. doi: 10.13153/diam.2.2004.47.