Szawarski, Zbigniew. 2004. “Bioethics and Metaphysics”. Diametros, no. 2 (December), 212-21. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.65.