Pawlikowski, J., Sak, J., & Marczewski, K. (2009). The ethical and legal problems connected with the activity of biobanks. Diametros, (19), 106-118. https://doi.org/10.13153/diam.19.2009.335