[1]
Pawlikowski, J., Sak, J. and Marczewski, K. 2009. The ethical and legal problems connected with the activity of biobanks. Diametros. 19 (Mar. 2009), 106-118. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.19.2009.335.