The Financial Dimension of Psychotherapy and the Psychotherapeutic Relationship (in Polish)

Main Article Content

Katarzyna Marchewka

Abstract

This paper aims to discuss selected issues related to the effect exerted by the financial aspects of psychotherapy on a psychotherapeutic relationship. At the beginning, I consider the effect that remuneration received by the therapist directly from the customer can have on their therapeutic relationship. Then I discuss the issues related to the compensation for psychotherapy services and show the consequences which the criteria of compensating for specific therapeutic methods have for the quality of psychotherapeutic relationships, as well as the influence which the requirement to study the effectiveness of psychotherapy in the natural science paradigm has on psychotherapeutic services. The arguments I put forward lead to the conclusion that the criteria of the compensation for psychotherapeutic services can change the psychotherapeutic relationship into a business relationship and, as a result, the therapist can start to treat the customer instrumentally.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MARCHEWKA, K. The Financial Dimension of Psychotherapy and the Psychotherapeutic Relationship (in Polish). Diametros, n. 51, p. 48-64, 26 Mar. 2017.
Section
Equality in Healthcare
Author Biography

Katarzyna Marchewka, Jagiellonian University

Katarzyna Marchewka, MA
Jagiellonian University
Institute of Philosophy
ul. Grodzka 52
Pl-31-044 Kraków, Poland
Institute of Psychology
ul. Ingardena 6
Pl-30-060 Kraków, Poland

E-mailkatarzyna.marchewka@uj.edu.pl

Share |

References

Aubry i in. [2000] – T.D. Aubry, J. Hunsley, G. Josephson, D. Vito, Quid pro quo: fee for services delivered in a psychology training clinic, “Journal of Clinical Psychology” 56 (1) 2000, s. 23-31.

Barbaro de [2013] – B. de Barbaro, Tezy o psychoterapii w Polsce, „Psychoterapia” 1 (164) 2013, s. 5-14.

Beck [2012] – J.S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Berman [2001] – E. Berman, Niepowodzenia w leczeniu psychoanalitycznym: Studium Przypadku, „Dialogi” 3 (4), s. 43-55.

Blackburn i in. [1986] – I. Blackburn, K.M. Eunson, S. Bishop, A two-year naturalistic follow-up of depressed patients treated with cognitive therapy, pharmacotherapy and a combination of both, “Journal of Affective Disorders” 10 1986, s. 67-75.

Bond, Alred, Hughes [2013] – T. Bond, G. Alred, P. Hughes, Zagadnienia praktyki klinicznej, [w:] Psychoterapia i poradnictwo. Tom I, C. Feltman, I. Horton (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013, s. 266-289.

Cain [1990] – D. Cain, Celebration, reflection and renewal, “Person-Centered Review” 5 (4) 1990, s. 357-363.

Clark, Kimberly [2014] – P. Clark, C. Kimberly, Impact of fees among low-income clients in a training clinic, “Contemporary Family Therapy” 36 2014, s. 363-368.

Czabała [2010] – J.C. Czabała, Wspólne, uniwersalne czynniki leczące w psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 249-288.

Fay [1995] – A. Fay, Ethical implications of charging for missed sessions, “Psychological Reports” 77 1995, s. 1251-1259.

Fay [1996] – A. Fay, Charging for missed sessions: Ethical problems of straw person?, “Psychological Reports” 78 1996, s. 924-926.

Fox [1995] – R.E. Fox, The rape of psychotherapy, “Professional Psychology: Research and Practice” 26 (2) 1995, s. 147-155.

Grzesiuk [2006] – L. Grzesiuk, Szkolenie w psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Badania i szkolenie, L. Grzesiuk (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2006.

Gutheil, Gabbard [1993] – T.G. Gutheil, G.O. Gabbard, The concept of boundaries in clinical practice: Theoretical and risk-management dimensions, “American Journal of Psychiatry” 150 (2), s. 188-196.

Hańbowski [2010] – W. Hańbowski, (dyskusja) Wprowadzenie: Naukowe podstawy psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 13-24.

Huflejt-Łukasik [2006] – M. Huflejt-Łukasik, Problemy etyczne w psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2006, s. 453-463.

Jabłoński i in. [2014] – M.J. Jabłoński, M.W. Pilecki, S. Murawiec, J. Bielas, W. Rachel, R. Jach, Nowe zagrożenia dla psychoterapii w Polsce po transformacji ustrojowej lat 80. XX wieku, „Psychiatria” 11 (2) 2014, s. 81-86.

Jastrzębski [2012] – A. Jastrzębski, Paradygmat, w którym psychoterapia może posiadać status nauki, [w:] Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 29-52.

Jaworska [2006] – A. Jaworska, Istotność zmiany w koncepcjach pomiaru skuteczności psychoterapii, [w:] Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii, J. Brzeziński, J. Siuta, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2006, s. 119 – 156.

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt [2010] – Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, dostępne na: http://gestaltpolska.org.pl/pdf/kodeks_etyki.pdf [15.01.2017].

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej [2012] – Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, dostępne na: http://ptpp.pl/wp-content/uploads/2014/03/Kodeks-Etyczny-PTPP-1.pdf [15.01.2017].

Kodeks Etyczny Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego [2005] – Kodeks Etyczny Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego, dostępne na: http://www.pttpb.pl/pttpb-info/kodeks-etyczny-pttpb [15.01.2017].

Krupa, Styła [2015] – A. Krupa, R. Styła, Specyfika psychoterapii psychodynamicznej skierowanej do osób z rozpoznaniem schizofrenii. Badanie jakościowe oparte na wywiadach z terapeutami, „Psychiatria” 12 (3) 2015, s. 142-149.

Marchewka [2014] – K. Marchewka, Etyka w psychoterapii, „Diametros” (42) 2014, s. 124-149.

Marchewka [2016] – K. Marchewka, Problem refundacji usług psychoterapeutycznych w kontekście oceny ich skuteczności, Internetowa debata organizowana w ramach projektu „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=30&i=3&m=19&n=1&z=0&k=65 [15.01.207].

McWilliams [2011] – N. McWilliams, Psychoterapia psychoanalityczna. Poradnik praktyka, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.

Orlinsky [1989] – D.E. Orlinsky, Researchers’ images of psychotherapy: Their origins and influence on research, „Clinical Psychology Review” 9 (4) 1989, s. 413-441.

Padesky, Greenberger [2004] – C.A. Padesky, D. Greenberger, Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Pietruszewska [2012] – A. Pietruszewska, Sposoby empirycznej weryfikacji skuteczności psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 117-143.

Popiel, Pragłowska [2008] – A. Popiel, E. Pragłowska, Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008.

Rakowska [2011] – J.M. Rakowska, Użyteczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie, „Roczniki Psychologiczne” XIV (1) 2011, s. 7-22.

Rosenberg [1979] – C. Rosenberg, Toward an ecology of knowledge: On discipline, context, and history, [w:] The Organization of Knowledge in Modern America, 1860-1920, A. Oleson, J. Voss (red.), John Hopkins University Press, Baltimore 1979, s. 440-450.

Schier [2007] – K. Schier, Problemy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży, [w:] Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, A.I. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007, s. 223–236.

Seligman [1995] – M.E.P. Seligman, The effectiveness of psychotherapy: The consumer reports study, “American Psychologist” 50 (12) 1995, s. 965-974.

Szumiał [2013] – S. Szumiał, Długoterminowa psychoterapia grupowa osób chorujących na psychozy. Podejście analityczne, „Psychoterapia” 4 (167), s. 41-51.

Tjeltveit [1999] – A.C. Tjeltveit, Ethics and Values in Psychotherapy, Routledge, Nowy Jork 1999.

Toeplitz-Winiewska [2009] – M. Toeplitz-Winiewska, Udzielanie pomocy psychologicznej, [w:] Etyka zawodu psychologa, J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 235–263.

Woolfolk [1998] – R.L. Woolfolk, The cure of souls: science, values, and psychotherapy, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1998.

Zieliński [2010] – A. Zieliński, (dyskusja) Wprowadzenie: Naukowe podstawy psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek, H. (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 13-24.

Most read articles by the same author(s)