POLSKI    ENGLISH   

Internetowy Serwis Filozoficzny

przy Instytucie Filozofii    Uniwersytetu Jagiellońskiego

|  Czasopismo |  Forum |  Literatura |  Linki |  Aktualności
 
O konferencjach
Zapowiedzi
Konferencje w toku
Archiwum konferencji
powrót
 

Cele i reguły konferencji

Redakcja ISF DIAMETROS zamierza organizować na dyskusyjnym forum czasopisma internetowe konferencje, a także jest gotowa udostępniać jego elektroniczne ramy i oferować swoją techniczną pomoc innym organizatorom.

Konferencje organizowane na forum Internetowego Serwisu Filozoficznego DIAMETROS mają być nowoczesną formą dyskusji naukowej, łączącą w sobie zalety przemyślanej publikacji i bezpośredniej wymiany poglądów. Harmonogram prac i poczynań związanych z konferencją przedstawia się następująco:

Każda konferencja opiera się na tekstach zaproszonych referentów, których listę ustala się i umieszcza na odpowiedniej stronie ISF DIAMETROS co najmniej kilka miesięcy wcześniej.

Najpóźniej miesiąc przed terminem konferencji zaproszeni referenci powinni dostarczyć obszerne i informatywne abstrakty swoich referatów. Na podstawie tych abstraktów organizatorzy konferencji dokonują podziału planowanych referatów na kilka sekcji tematycznych, które zostają wyróżnione w programie konferencji. Redakcja Serwisu DIAMETROS udostępnia ten program wszystkim jego subskrybentom, a także innym osobom i instytucjom, które mogą być zainteresowane tematyką konferencji, zachęcając je do tego, aby już wcześniej zgłaszały swoją chęć udziału w dyskusji nad referatami w którejś z wyróżnionych sekcji.

Nie później niż tydzień przed konferencją wszyscy referenci powinni nadesłać pełne teksty swoich referatów. Teksty te zostają poddane wstępnej adiustacji, a także rozesłane innym uczestnikom (zarówno zaproszonym referentom, jak zdeklarowanym dyskutantom) w obrębie danej sekcji, tak aby mogli oni przygotować się do dyskusji na ich temat.

W pierwszym dniu konferencji pełne teksty wszystkich referatów zostają zamieszczone na stronie ISF DIAMETROS, tak iż wszyscy zapowiedziani uczestnicy, jak również internetowi goście konferencji mają możliwość zapoznać się z nimi.

Właściwe obrady konferencyjne toczą się w ciągu dwóch kolejnych dni i odbywają się w obrębie wyróżnionych sekcji.

Po zakończeniu konferencji jej pełny zapis zostaje przeniesiony na stronę "Archiwum konferencji". Wybrane teksty z konferencji, poddane staranniejszej redakcji, będą także za zgodą autorów publikowane w jednym z kolejnych numerów kwartalnika ICF DIAMETROS (czy to jedynie w wersji elektronicznej, czy to także w drukowanej).

 
webmaster © jotka